OUR PHONE NUMBER: +359 878 763 319
 

Terms & Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА “ВЪРТОПА-2010“ ЕООДРАЗДЕЛ ПЪРВИ: ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Настоящите Общи условия имат за предназначение и цел да регулират отношенията между “ВЪРТОПА-2010“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, квартал “Младост 4“, бл. 444, вх. 4, ап. 26, ЕИК 205575868, представлявано от Мартин Димитров Петков, наричано по-долу ДОСТАВЧИК/ПРОДАВАЧ и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/КУПУВАЧИ, на електронния магазин www.vartopa.comнаричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Навсякъде в настоящите Общи условия употребата на един от посочените по-горе термини относно страна по правоотношението се счита за достатъчно, за да индивидуализира субекта – страна по продажбеното правоотношение.

РАЗДЕЛ ВТОРИ: ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА/ПРОДАВАЧА.

Чл. 2. В изпълнение на своите законови задължения, Доставчикът предоставя следната минимално необходима информация във връзка със своята правосубектност и правен статут, а именно:

Наименование: Еднолично дружество с ограничена отговорност “ВЪРТОПА-2010“.
Седалище и адрес на управление: Град София, квартал “Младост 4“, бл. 444, вх. 4, ап. 26.
Адрес на упражняване на дейността: ……………..
Данни за кореспонденция: Град София, квартал “Младост 4“, бл. 444, вх. 4, ап. 26, 
e-mail: admin@vartopa.comтелефон: +359 876 838 587
Единен идентификационен код в Търговския регистър към Агенция по вписванията: 205575868
Надзорни органи: Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков“ 4А, ет. 3, 4, 6, ел. адрес: 
www.kzp.bg и Комисия за защита на личните данни, гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов“ 15, ел. адрес: www.cpdp.bg.РАЗДЕЛ ТРЕТИ: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНЧл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е достъпен в единна електронна среда (Интернет) магазин, находящ се на електронен адрес: www.vartopa.comчрез който Ползвателите имат предоставена от Доставчика възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, при спазване на разпоредбите на българското законодателство, регулиращи посочената дейност, като Купувачите могат:

 • Да извършат регистрация и да създадат профил с цел преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителни услуги за предоставяне на информация.

 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в интернет на горепосочения уеб-адрес.

 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния магазин.

 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно поддържаните от същия начини на разплащане.

 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронния магазин.

 • Да преглеждат стоките, характеристиките, цените и условията по доставката им.Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и декларира съгласие за спазване правата на Ползвателя, предвидени в закона, при спазване принципа на добросъвестност, възприет в практиката, и при спазване на потребителското и търговското право, уредени в съответните нормативни актове.Чл. 5.1. Купувачите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин чрез интерфейса на Продавача, достъпен на страницата му в Интернет на адрес: www.vartopa.com или друго средство за комуникация от разстояние.

5.2. По силата на сключения с Купувачите договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът се задължава да прехвърли собствеността и да достави стоките на Купувача, при спазване на разпоредбите, уреждащи договора за покупко-продажба съгласно чл. 183 и сл. от Закона за задълженията и договорите, както и на разпоредбите, уреждащи защита на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

5.3. Купувачите заплащат на Продавача възнаграждение за закупените стоки в размер на продажната цена на съответната стока, съгласно условия и цени на Електронния магазин и настоящите Общи условия.

5.4. Доставчикът доставя на Ползвателя закупените стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Електронния магазин и настоящите Общи условия.

5.5. Цената за доставка на закупена стока се определя отделно от продажната цена на самата стока.

Чл. 6.1 Продавачът и Купувачът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и чл. 11 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

6.2. Предполага се, че електронните изявления, извършвани от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. Уредената в настоящата точка презумпция действа в случаите на всяко волеизявление, за което Доставчикът и Ползвателят не са уговорили индивидуално друга форма на извършване, изпращане или получаване на волеизявления помежду си.РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7.1. Условие за използване на Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, е Купувачът да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с които да се идентифицира пред Продавача.

7.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Купувача чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

7.3. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Приемам“ и “Регистрация“ (или бутони с друго наименование, в посочения в термините по-горе смисъл) Купувачът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

7.4. Продавачът потвърждава извършената от Купувача регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Купувача електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Купувачът потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаването се създава акаунт на Купувача и между него и Продавача възникват договорни правоотношения.

7.5. При извършване на регистрацията Купувачът се задължава да предостави верни и актуални данни. Купувачът е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай, че същите бъдат обект на промяна.

7.6. В случай, че за регистрация на Купувача се използва профил в онлайн социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Продавачът има право на информация/достъп до данните, необходими за идентифициране на Купувача в съответната социална или друга мрежа.Чл.8.1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Купувача, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Продавача и купувача е “Основен електронен адрес“ по смисъла на настоящите Общи условия. Купувачът има право да променя своя Основен електронен адрес (ОЕА).

8.2. При постъпване на заявка за промяна на ОЕА, Продавачът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов ОЕА.

8.3. Промяната на ОЕА се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов ОЕА.

8.4. Доставчикът информира ползвателя за извършената промяна чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя ОЕА преди извършване на промяната му по т. 8.2.

8.5. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на ОЕА по причини, за които Доставчикът не носи вина.

8.6. Доставчикът има право да изисква от Ползвателя използването на ОЕА в случаите, в които прецени за необходимо.РАЗДЕЛ ПЕТИ: ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБАЧл. 9.1. Купувачите използват предимно интерфейса на страницата на Продавача, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Продавача стоки в Електронния магазин.

9.2. Договорът се сключва на български език.

9.3. Договорът между Продавача и Купувача представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес: www………..

9.4. Страна по договора с Продавача е Купувачът съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Купувача. С цел избягване на всякакво съмнение – това са данните, които са послужили за създаване на акаунт при Продавача.

9.5. Продавачът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

9.6. Договорът/Общите условия се счита за сключен/и от момента на извършване на регистрация на Купувача при Продавача. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Купувача чрез интерфейса на Продавача.

9.7. За сключването на настоящите Общи условия и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Продавачът изрично уведомява Купувача по подходящ начин чрез електронни средства.

9.8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени когато техните адресати отворят съответното електронно волеизявление/имейл, съдържащ съответното волеизявление.

9.9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни, заблуждаващи или непълни.

9.10. Заплащането в сайта, става чрез лицензиран пощенски оператор за парични преводи - ЕКОНТ.Чл. 10 Купувачите сключват договора за покупко-продажба с Продавача чрез следната последователност:

а) Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Купувачът няма до момента регистрация в Електронния магазин.

б) Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола.

в) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка.

г) Предоставяне на данни за извършване на доставката.

д) Избор на способ и момент за плащане на цената.

е) Потвърждаване на поръчката.РАЗДЕЛ ШЕСТИ: СПЕЦИФИЧНИ АНГАЖИМЕНТИ НА ДОСТАВЧИКА И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕЧл. 11. Правилата, посочени в настоящия раздел Шести се прилагат се прилагат спрямо Купувачи, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба на стоки или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.Чл. 12.1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Продавача, са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин.

12.2. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Продавача в профила на всяка стока в сайта на Електронния магазин.

12.3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора: а) – в профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Електронния магазин или б) – при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

12.4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Купувача в сайта на Продавача.

12.5. Информацията, предоставяна на Купувачите по силата на настоящата разпоредба е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Продавача на Електронния магазин преди сключване на договора за покупко-продажба.

12.6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Електронния магазин.

12.7. Доставчикът посочва преди сключване на договора за покупко-продажба общата стойност на поръчката, всички съдържащи се в нея стоки и стойността на доставката.Чл. 13.1. Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

13.2. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Продавача цената на доставката на стоките преди или след момента на доставянето им.Чл. 14.1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

14.2. Правото на отказ по т.1. не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не може да контролира;

- за доставки на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.

- за доставка на стоки, по които има нанесени значителни повреди, водещи до невъзможност върнатата стока да бъде продадена на същата цена.

14.3. Когато Продавачът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информацията, определена в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 3 месеца, считано от датата на получаване на стоката.

14.4. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по т.1, Продавачът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си за отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.

14.5. Потребителят се задължава да съхранява получените от Продавача стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по т.1.Чл. 15.1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока по отделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Продавача на Електронния магазин, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

15.2. В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика www.vartopa.com

15.3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той трябва да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по Договора.

15.4. В случаите по т.3. Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

Чл. 16.1. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

16.2. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по т. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

16.3. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по т.1 и чл, 61 от ЗЗП ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията/стоката на потребителя-страна по договора.РАЗДЕЛ СЕДМИ: ДРУГИ УСЛОВИЯЧл. 17.1. Доставчикът доставя и предава стоката на ползвателя в определения при сключването на договора срок.

17.2. Ако срокът по т.1. не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.Чл. 18. Ползвателят се задължава да прегледа стоката в момента на доставката и ако стоката не отговаря на заявената поръчка, да уведоми незабавно Доставчика.РАЗДЕЛ ОСМИ: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИЧл. 19.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и General Data Protection Reglament (GDPR).

Чл. 19.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на имейл адрес, посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл. 19.3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: www.vartopa.com.Чл. 20.1. С оглед съображения за сигурност и спазване на законовите си задължения по опазване на личните данни, Доставчикът има право да изиска във всеки един момент от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

20.2. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите потребителско име и/или парола, Ползвателят има право да поиска промяна на забравеното/изгубеното име/парола.РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯЧл. 21.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, като същият ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Електронния магазин, които имат валидно действаща регистрация.

21.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

21.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на настоящите Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрация. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на тази точка не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.Чл. 22. Продавачът публикува настоящите Общи условия на адрес: www.vartopa.comзаедно с всички изменения и допълнения в тях.РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ: ПРЕКРАТЯВАНЕЧл. 23. Настоящите Общи условия няма да се прилагат в отношенията между страните в следните случаи:

 • При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора, съгласно разпоредбите на Търговския закон, уреждащи съответните производства.

 • По взаимно писмено съгласие на страните.

 • С едностранно писмено предизвестие на едната страна до другата страна в случай на неизпълнение.

 • При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

 • При изземване или запечатване на оборудване на Доставчика от държавен орган.

 • В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ: ДРУГИ УСЛОВИЯЧл. 24. В случай, че клауза от настоящите общи условия бъде обявена за недействителна, недействителността не засяга никоя друга клауза на Общите условия, при съответно приложение на разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за задълженията и договорите.Чл. 25. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на последните, се прилагат сходни правила за уредени в законодателството случаи.Чл. 26. Всички спорове между страните по настоящите общи условия ще бъдат разрешавани чрез доброволност и преговори, а в случай, че страните не постигнат съгласие – от компетентния български съд.Чл. 27. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички ползватели от датата на започване на търговска дейност на Електронния магазин.Настоящите Общи условия са съставени в съответствие с българското законодателство, уреждащо правната материя, предмет на настоящите Общи условия, както и с препоръките и насоките на надзорните органи, чиято вменена компетентност е да следят изпълнението на законодателството в материята, предмет на уредбата.